OARS

(d?nh hu?ng - dánh giá - gi?i thi?u - an toàn)

M?t d? án ph?i h?p gi?a Co quan D?ch v? Xã h?i và Ph?c h?i (SRS) Ti?u Bang Kansas và H?i Phòng ch?ng Xâm h?i Tình d?c và B?o hành Gia dình Kansas (KCSDV).

OARS có th? giúp d?.


N?u quý v? dang n?p don xin ho?c dang hu?ng các phúc l?i c?a SRS nhung g?p tr? ng?i vì nh?ng v?n d? nhu sau:

  • Ðang s?ng trong n?i s? hãi vì b? ngu?i khác hành h? ho?c de d?a.
  • S? g?p nguy hi?m n?u SRS áp d?ng bi?n pháp h? tr? tr? em.
  • Ðang b? t?n thuong vì các hành vi xâm h?i tình d?c ho?c b?o hành gia dình trong hi?n t?i ho?c quá kh? t?i và không th? làm vi?c.
  • Ðang b? ch?ng/v? ho?c ngu?i s?ng chung ngan c?n không cho làm vi?c ho?c h?c hành.

OARS s? giúp quý v? n?u quý v? tr? l?i “CÓ” cho m?t ho?c t?t c? các câu h?i này.

S? M?NH C?A OARS

"Gi?m các rào c?n d?n v?i vi?c làm do b?o hành gia dình và xâm h?i tình d?c b?ng cách nâng cao s? an toàn cho các gia dình có l?m d?ng dang du?c nh?n H? tr? T?m th?i cho Gia dình".

B?O M?T VÀ T? NGUY?N

Quý v? có th? t? nguy?n tham gia chuong trình OARS vào b?t k? lúc nào.

N?u quý v? th?y r?ng bây gi? chua ph?i là lúc thích h?p thì có th? t? nguy?n tham gia vào lúc khác.

Quý v? ch? c?n chia s? các thông tin c?n thi?t d? phát tri?n m?t k? ho?ch an toàn và giúp quý v? tr? nên d?c l?p hon. T?t c? các thông tin d?u du?c gi? b?o m?t tr? khi quý v? t? quy?t d?nh cho ti?t l?.

"Tôi không s? bão t? khi tôi dang h?c lái con tàu tuong lai c?a mình". Louisa May Alcott

Ð? BI?T THÊM THÔNG TIN, HÃY LIÊN H?:

  • Trung tâm D?ch v? SRS c?a Quý v?
  • Lu?t su OARS t?i d?a phuong c?a Quý v?
  • T? ch?c Phòng ch?ng B?o hành Gia dình ho?c Xâm h?i Tình d?c t?i d?a phuong c?a Quý v?

Ho?c

Ðu?ng dây nóng Tr? giúp Kh?ng ho?ng Mi?n phí: 1-888-END-ABUSE 1-888-363-2287

Luôn s?n sàng 24 gi? hàng ngày.

"Dù cu?c s?ng có muôn vàn khó khan, thì cung có d? cách d? vu?t qua nó". Helen Keller

CHUONG TRÌNH OARS

OARS là m?t chuong trình d?c bi?t và t? nguy?n dành cho các gia dình c?n s? giúp d? t? SRS và là m?t gi?i pháp thay th? cho các yêu c?u vi?c làm truy?n th?ng. M?t Lu?t su OARS c?a t? ch?c phòng ch?ng b?o hành gia dình và xâm h?i tình d?c t?i d?a phuong s? giúp d? quý v?.

OARS là m?t chuong trình theo nhu c?u c?a quý v? v?i m?c tiêu là an toàn và d?c l?p. Khi d?n v?i OARS, các lu?t su có th? giúp quý v? xây d?ng k? ho?ch an toàn, noi trú ng?, các nhóm h? tr?, tu v?n, bi?n h? t?i tòa, tu v?n kinh t?, và khi quý v? dã s?n sàng, các lu?t su s? giúp quý v? d?t du?c các m?c tiêu vi?c làm ho?c h?c t?p.

Nh?ng ngu?i giam gia OARS nói...

"Ðây là m?t chuong trình tuy?t v?i và nó dã giúp d? tôi r?t nhi?u trong nh?ng lúc khó khan. Tôi r?t vui m?ng vì có nh?ng ngu?i nhu lu?t su OARS luôn s?n sàng giúp tôi. Xin c?m on t?t c? nh?ng gì OARS dã làm".

"Chuong trình này dã giúp tôi ?n d?nh hon v? m?t tâm lý. S? an toàn hon v? m?t th? xác dã làm cho tôi gi?m b?t cang th?ng và l?n d?u tiên tôi c?m th?y l?c quan và h?ng thú v?i cu?c s?ng trong 3 nam qua".


Ðu?ng dây nóng Tr? giúp Kh?ng ho?ng
B?o hành Gia dình và Xâm h?i Tình d?c

1-888-END-ABUSE (1-888-363-2287)

B?o m?t và Luôn s?n sàng 24 Gi?/Ngày,
7 Ngày/Tu?n


Các S? Ði?n Tho?i Tr? Giúp Ch?ng B?o hành Gia Ðình và Xâm H?i Tình D?c

(DV) = ch? cung c?p d?ch v? ch?ng b?o hành gia dình
(SA) = ch? cung c?p d?ch v? ch?ng xâm h?i tình d?c

Kansas Sexual and Domestic Violence Program Map

Programs are listed below alphabetically by city with their HOTLINE phone numbers. The numbers on the map correspond to the programs listed. Call the program nearest you. You do not have to live in the city where the program is located to use their services.

image map image map image map Image Map

DV = domestic violence services provided
SA = sexual assault services provided

CITYSERVICESKCSDV MEMBER PROGRAMCRISIS HOTLINE NUMBER 
1. Atchison DV/SA DoVES 800-367-7075 or 913-367-0363 Back to map
2. Dodge City DV/SA Crisis Center of Dodge City 620-225-6510 Back to map
3. El Dorado DV/SA Family Life Center of Butler County 800-870-6967 or 316-321-7104 Back to map
4. Emporia DV/SA SOS, Inc. 800-825-1295 or 620-342-1870 Back to map
5. Garden City DV/SA Family Crisis Services 800-275-0535 or 620-275-5911 Back to map
6. Great Bend DV/SA Family Crisis Center 866-792-1885 or 620-792-1885 Back to map
7. Hays DV/SA Options: Domestic and Sexual Violence Services, Inc. 800-794-4624 or 785-625-3055 Back to map
8. Hutchinson DV/SA Sexual Assault/Domestic Violence Center 800-701-3630 or 620-663-2522 Back to map
9. Iola DV/SA Hope Unlimited 620-365-7566 Back to map
10. Kansas City - Wyandotte Cnty DV Friends of Yates Joyce Williams Center 913-321-0951 Back to map
11. Kansas City - Johnson Cnty DV Safehome 888-432-4300 or 913-262-2868 Back to map
12. Kansas City DV El Centro, Inc. ¡Si Se Puede! 913-281-1186 Back to map
13. Kansas City DV/SA KCAVP 816-561-0550 Back to map
14. Kansas City SA MOCSA 816-531-0233 Back to map
15. Lawrence SA GaDuGi Safe Center 785-843-8985 Back to map
16. Lawrence DV The Willow Domestic Violence Center 800-770-3030 or 785-843-3333 Back to map
17. Leavenworth DV/SA Alliance Against Family Violence 800-644-1441 or 913-682-9131 Back to map
18. Liberal DV/SA LARC/DVS, Inc. 620-624-8818 Back to map
19. Manhattan DV/SA The Crisis Center, Inc. 800-727-2785 or 785-539-2785 Back to map
20. Mayetta DV/SA Prairie Band Potawatomi Family Violence Prevention Program 866-966-0173 or 785-966-8330 Back to map
21. Newton DV/SA Harvey County DV/SA Task Force 800-487-0510 or 316-283-0350 Back to map
22. Pittsburg DV/SA Safehouse Crisis Center, Inc. 800-794-9148 or 620-231-8251 Back to map
23. Salina DV/SA Domestic Violence Assoc. of Central Kansas 800-874-1499 or 785-827-5862 Back to map
24. Topeka DV/SA YWCA Center for Safety and Empowerment 888-822-2983 or dia 785-354-7927 o tarde / fin de semana 785-234-3330 Back to map
25. Wichita DV Catholic Charities Harbor House 866-899-5522 or 316-263-6000 Back to map
26. Wichita DV StepStone 316-265-1611 Back to map
27. Wichita SA Wichita Area Sexual Assault Center 316-263-3002 Back to map
28. Wichita DV YWCA Women's Crisis Center 316-267-7233 Back to map
29. Winfield DV/SA Safe Homes, Inc. Safe Homes, Inc. is temporarily closed. Victims and survivors of domestic violence and sexual assault who are in need of advocacy services in Cowley, Chautauqua, Elk, and Sumner counties should call the 24/7 Kansas Crisis Hotline at 1-888-363-2287 to receive services by the surrounding advocacy programs. Back to map

Join the Conversation

Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn and YouTube!
Facebook  Twitter  LinkedIn  YouTube

Signup for our E-Newsletter

Receive the KCSDV quarterly newsletter and/or media alerts.

Subscribe

Donate Now

Your donation will provide long-term support for KCSDV.

Donate now