OARS

(d?nh hu?ng - dánh giá - gi?i thi?u - an toàn)

M?t d? án ph?i h?p gi?a Co quan D?ch v? Xã h?i và Ph?c h?i (SRS) Ti?u Bang Kansas và H?i Phòng ch?ng Xâm h?i Tình d?c và B?o hành Gia dình Kansas (KCSDV).

OARS có th? giúp d?.


N?u quý v? dang n?p don xin ho?c dang hu?ng các phúc l?i c?a SRS nhung g?p tr? ng?i vì nh?ng v?n d? nhu sau:

  • Ðang s?ng trong n?i s? hãi vì b? ngu?i khác hành h? ho?c de d?a.
  • S? g?p nguy hi?m n?u SRS áp d?ng bi?n pháp h? tr? tr? em.
  • Ðang b? t?n thuong vì các hành vi xâm h?i tình d?c ho?c b?o hành gia dình trong hi?n t?i ho?c quá kh? t?i và không th? làm vi?c.
  • Ðang b? ch?ng/v? ho?c ngu?i s?ng chung ngan c?n không cho làm vi?c ho?c h?c hành.

OARS s? giúp quý v? n?u quý v? tr? l?i “CÓ” cho m?t ho?c t?t c? các câu h?i này.

S? M?NH C?A OARS

"Gi?m các rào c?n d?n v?i vi?c làm do b?o hành gia dình và xâm h?i tình d?c b?ng cách nâng cao s? an toàn cho các gia dình có l?m d?ng dang du?c nh?n H? tr? T?m th?i cho Gia dình".

B?O M?T VÀ T? NGUY?N

Quý v? có th? t? nguy?n tham gia chuong trình OARS vào b?t k? lúc nào.

N?u quý v? th?y r?ng bây gi? chua ph?i là lúc thích h?p thì có th? t? nguy?n tham gia vào lúc khác.

Quý v? ch? c?n chia s? các thông tin c?n thi?t d? phát tri?n m?t k? ho?ch an toàn và giúp quý v? tr? nên d?c l?p hon. T?t c? các thông tin d?u du?c gi? b?o m?t tr? khi quý v? t? quy?t d?nh cho ti?t l?.

"Tôi không s? bão t? khi tôi dang h?c lái con tàu tuong lai c?a mình". Louisa May Alcott

Ð? BI?T THÊM THÔNG TIN, HÃY LIÊN H?:

  • Trung tâm D?ch v? SRS c?a Quý v?
  • Lu?t su OARS t?i d?a phuong c?a Quý v?
  • T? ch?c Phòng ch?ng B?o hành Gia dình ho?c Xâm h?i Tình d?c t?i d?a phuong c?a Quý v?

Ho?c

Ðu?ng dây nóng Tr? giúp Kh?ng ho?ng Mi?n phí: 1-888-END-ABUSE 1-888-363-2287

Luôn s?n sàng 24 gi? hàng ngày.

"Dù cu?c s?ng có muôn vàn khó khan, thì cung có d? cách d? vu?t qua nó". Helen Keller

CHUONG TRÌNH OARS

OARS là m?t chuong trình d?c bi?t và t? nguy?n dành cho các gia dình c?n s? giúp d? t? SRS và là m?t gi?i pháp thay th? cho các yêu c?u vi?c làm truy?n th?ng. M?t Lu?t su OARS c?a t? ch?c phòng ch?ng b?o hành gia dình và xâm h?i tình d?c t?i d?a phuong s? giúp d? quý v?.

OARS là m?t chuong trình theo nhu c?u c?a quý v? v?i m?c tiêu là an toàn và d?c l?p. Khi d?n v?i OARS, các lu?t su có th? giúp quý v? xây d?ng k? ho?ch an toàn, noi trú ng?, các nhóm h? tr?, tu v?n, bi?n h? t?i tòa, tu v?n kinh t?, và khi quý v? dã s?n sàng, các lu?t su s? giúp quý v? d?t du?c các m?c tiêu vi?c làm ho?c h?c t?p.

Nh?ng ngu?i giam gia OARS nói...

"Ðây là m?t chuong trình tuy?t v?i và nó dã giúp d? tôi r?t nhi?u trong nh?ng lúc khó khan. Tôi r?t vui m?ng vì có nh?ng ngu?i nhu lu?t su OARS luôn s?n sàng giúp tôi. Xin c?m on t?t c? nh?ng gì OARS dã làm".

"Chuong trình này dã giúp tôi ?n d?nh hon v? m?t tâm lý. S? an toàn hon v? m?t th? xác dã làm cho tôi gi?m b?t cang th?ng và l?n d?u tiên tôi c?m th?y l?c quan và h?ng thú v?i cu?c s?ng trong 3 nam qua".


Ðu?ng dây nóng Tr? giúp Kh?ng ho?ng
B?o hành Gia dình và Xâm h?i Tình d?c

1-888-END-ABUSE (1-888-363-2287)

B?o m?t và Luôn s?n sàng 24 Gi?/Ngày,
7 Ngày/Tu?n


Các S? Ði?n Tho?i Tr? Giúp Ch?ng B?o hành Gia Ðình và Xâm H?i Tình D?c

(DV) = ch? cung c?p d?ch v? ch?ng b?o hành gia dình
(SA) = ch? cung c?p d?ch v? ch?ng xâm h?i tình d?c

Kansas Sexual and Domestic Violence Program Map and List

Programs are listed below the map, alphabetically by city. You do not have to live in the city where the program is located to use their services. If you are in need of advocacy services and do not find your community listed, call the 24/7 Kansas Crisis Hotline at 1-888-363-2287.


1. Crisis Center of Dodge City

City: Dodge City
Counties Served: Clark, Ford, Gray, Hodgeman, Meade
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: http://dodgecitycrisiscenter.com/
Crisis Hotline Number: 620-225-6510 or 1-866-270-2270

 

Back to map2. Family Life Center Safe House

City: El Dorado
Counties Served: Butler, Chautauqua and Elk
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: https://www.familylifecentersafehouse.com/
Crisis Hotline Number: 800-870-6967 or 316-321-7104

 

Back to map3. SOS, Inc.

City: Emporia
Counties Served: Chase, Coffey, Greenwood, Lyon, Morris, Osage
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: www.soskansas.com
Crisis Hotline Number: 800-825-1295 or 620-342-1870

 

Back to map4. Family Crisis Services

City: Garden City
Counties Served: Finney, Greeley, Hamilton, Kearny, Lane, Scott, Wichita
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Crisis Hotline Number: 620-275-5911

 

Back to map5. Family Crisis Center, Inc.

City: Great Bend
Counties Served: Barber, Barton, Comanche, Edwards, Kiowa, Ness, Pawnee, Pratt, Rush, Stafford
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: www.familycrisiscntr.org
Crisis Hotline Number: 866-792-1885 or 620-792-1885

 

Back to map6. Options: Domestic and Sexual Violence Services, Inc.

City: Hays
Counties Served: Cheyenne, Decatur, Ellis, Gove, Graham, Logan, Norton, Osborne, Phillips, Rawlins, Rooks, Russell, Sheridan, Sherman, Smith, Thomas, Trego, Wallace
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: www.help4abuse.org
Crisis Hotline Number: 800-794-4624 or 785-625-4202

 

Back to map7. Sexual Assault/Domestic Violence Center

City: Hutchinson
Counties Served: Harper, Kingman, Reno, Rice
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: www.sadvchutch.org
Crisis Hotline Number: 800-701-3630 or 620-663-2522

 

Back to map8. Hope Unlimited

City: Iola
Counties Served: Allen, Anderson, Neosho, Woodson
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: www.hope-unlimited.org
Crisis Hotline Number: 620-365-7566

 

Back to map9. Friends of Yates - Della Gill/Joyce H. Williams Center

City: Kansas City
Counties Served: Wyandotte
Services: Domestic Violence
Website: www.friendsofyates.org
Crisis Hotline Number: 913-321-0951

 

Back to map10. SAFEHOME

City: Kansas City
Counties Served: Johnson, Miami
Services: Domestic Violence
Website: www.safehome-ks.org
Crisis Hotline Number: 888-432-4300 or 913-262-2868

 

Back to map11. MOCSA

City: Kansas City
Counties Served: Johnson, Miami, Wyandotte
Services: Sexual Assault
Website: www.mocsa.org
Crisis Hotline Number: 913-642-0233 or 816-531-0233

 

Back to map12. Mattie Rhodes Center ¡Si Se Puede!

City: Kansas City
Counties Served: Johnson, Wyandotte
Services: Domestic Violence- therapy, service coordination, legal advocacy, staff speak Spanish
Website: http://www.mattierhodes.org
Crisis Hotline Number: 816-241-3780 (not a crisis line)

 

Back to map13. Kansas City Anti-Violence Project (LGBT services)

City: Kansas City
Counties Served: Johnson, Miami, Wyandotte
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: www.kcavp.org
Crisis Hotline Number: 816-561-0550

 

Back to map14. The Sexual Trauma and Abuse Care Center

City: Lawrence
Counties Served: Douglas, Franklin, Jefferson
Services: Sexual Assault
Website: http://stacarecenter.org
Crisis Hotline Number: 785-843-8985

 

Back to map15. The Willow Domestic Violence Center

City: Lawrence
Counties Served: Douglas, Franklin, Jefferson
Services: Domestic Violence
Website: www.willowdvcenter.org
Crisis Hotline Number: 800-770-3030 or 785-843-3333

 

Back to map16. Alliance Against Family Violence

City: Leavenworth
Counties Served: Atchison, Brown, Doniphan, and Leavenworth
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: www.aafv1984.com
Crisis Hotline Number: 800-644-1441 or 913-682-9131

 

Back to map17. LARC/DVS, Inc.

City: Liberal
Counties Served: Grant, Haskell, Morton, Seward, Stanton, Stevens
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: www.larcdvs.org
Crisis Hotline Number: 888-417-7273 or 620-624-8818

 

Back to map18. The Crisis Center, Inc.

City: Manhattan
Counties Served: Clay, Geary, Marshall, Pottawatomie, Riley
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: www.thecrisiscenterinc.org
Crisis Hotline Number: 800-727-2785 or 785-539-2785

 

Back to map19. PBP Nation - Tribal Victims Services Program

City: Mayetta
Counties Served: Tribal Members of the Prairie Band Potawatomi Tribe
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: www.pbpindiantribe.com/social-services.aspx
Crisis Hotline Number: 866-966-0173 or 785-966-8330

 

Back to map20. Safehope, Inc.

City: Newton
Counties Served: Harvey, Marion, McPherson
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: www.safehope.net
Crisis Hotline Number: 800-487-0510 or 316-283-0350

 

Back to map21. Safehouse Crisis Center, Inc.

City: Pittsburg
Counties Served: Bourbon, Cherokee, Crawford, Labette, Linn, Montgomery, Wilson
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: www.safehousecrisiscenter.org
Crisis Hotline Number: 800-794-9148 or 620-231-8251

 

Back to map22. Domestic Violence Assoc. of Central Kansas

City: Salina
Counties Served: Cloud, Dickinson, Ellsworth, Jewell, Lincoln, Mitchell, Ottawa, Republic, Saline, Washington
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: www.dvack.org
Crisis Hotline Number: 800-874-1499 or 785-827-5862

 

Back to map23. YWCA Center for Safety and Empowerment

City: Topeka
Counties Served: Jackson, Nemaha, Shawnee, Wabaunsee
Services: Domestic Violence and Sexual Assault
Website: www.ywcatopeka.org
Crisis Hotline Number: 888-822-2983 or 785-354-7927

 

Back to map24. Catholic Charities Harbor House

City: Wichita
Counties Served: Sedgwick
Services: Domestic Violence
Website: catholicdioceseofwichita.org
Crisis Hotline Number: 866-899-5522 or 316-263-6000

 

Back to map25. StepStone

City: Wichita
Counties Served: Sedgwick
Services: Domestic Violence
Website: www.stepstoneks.org
Crisis Hotline Number: 316-265-1611

 

Back to map26. Wichita Area Sexual Assault Center

City: Wichita
Counties Served: Cowley, Sedgwick, Sumner
Services: Sexual Assault
Website: www.wichitasac.com
Crisis Hotline Number: 877-927-2248 or 316-263-3002 o español: 316-263-2044

 

Back to map27. Wichita Family Crisis Center

City: Wichita
Counties Served: Cowley, Sedgwick, Sumner
Services: Domestic Violence
Website: wichitafamilycrisiscenter.org
Crisis Hotline Number: 316-267-7233

 

Back to map

Join the Conversation

Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube and Snapchat!
Facebook Twitter birdLinkedIn Instagram YouTube Snapchat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Find an event in your community

Click below for information on our upcoming events!

Learn more

Get Training Information and News

Receive KCSDV training notifications and news.

Subscribe

Donate Now

Your donation will provide long-term support for KCSDV.

Donate now